Hướng dẫn thay đổi IP để sử dụng hiệu quả phần mềm tự động kết bạn Ninja Add Friend

Sử dụng phần mềm tự động kết bạn Ninja Add Friend cần thay đổi IP để facebook không xác định danh tính, hạn chế checkpoint tài khoản facebook. Việc đổi IP có thể thao tác dễ dàng với các bước hướng dẫn dưới đây. Để sử dụng hiệu quả tính năng Change IP với phần…